china

  • Asia

    เส้นทางสู่ชัมบาลา (Shambhala/Shangrila)

    Life brought us together 15 years ago and we’ve been on a journey since. ฝากติดตามการเดินทางของเราสองคนด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปทิเบตพวกเรานั่งเครื่องบิน AirAsia มาลงที่คุนหมิง มณฑลยูนนานประเทศจีนก่อน เพราะไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพไปลาซา…

    Read More »
Back to top button